Vlindertelling 2022

Ook in het jaar 2022 werden door Adri Remeeus in het Koninklijk Landgoed De Horsten weer de dagvlinders gemonitord langs een aantal van 20 secties, elk met een lengte van ongeveer 50 meter. Dit alles in het kader van het landelijke project ‘Vlindermeetnet’, opgezet en gecoördineerd door de professionele organisatie “De Vlinderstichting Nederland”, gevestigd in Wageningen.

De Vlinderstichting heeft vastgesteld dat door de extreme droogte en warmte deze zomer veel vlinders al in de loop van augustus ophielden met vliegen, mede omdat nectarplanten gingen verdrogen. De Schoenlappers (onder andere Dagpauwoog, Kleine vos) gingen zelfs al in winterrust; normaal gesproken zoeken zij pas tegen oktober overwinteringsplekken op!

Het onderstaande overzicht, over de periode april 2022 tot en met augustus 2022, kan dan ook als representatief worden beschouwd voor de aanwezigheid van vlinders langs de route door De Horsten.

Tijdens deze telperiode werden de volgende vlinderfamilies en soorten vastgesteld:

Dikkopjes 
1. Groot dikkopje 12
  
Witjes 
2. Groot koolwitje 3
3. Klein koolwitje513
4. Scheefbloenwitje2
5. Klein geaderd witje5
6. Oranjetipje9
  
Citroentjes 
7. Citroenvlinder10
  
Blauwtjes 
8. Boomblauwtje4
9. Bruin blauwtje                           1
  
Schoenlappers 
10. Dagpauwoog29
11. Distelvlinder4
12. Atalanta46
13. Kleine vos                                         51
14. Gehakkelde aurelia22
15. Landkaartje18
  
Parelmoervlinders 
16. Keizersmantel2
17. Kleine parelmoervlinder1
  
Zandoogjes 
18. Bruin zandoogje99
19. Oranje zandoogje4
20. Bont zandoogje69

 

Over de periode april tot en met augustus 2022 werden er langs de gehele vlindermonitoringsroute  van 20 secties in totaal 904 vlinders waargenomen. Zes secties liggen langs een strook met wildmengsel; langs deze zes secties werden 282 vlinders gemonitord, zijnde een percentage van 31,19% (dus bijna 1/3).

Dat laatste nader geanalyseerd, via de talrijkste soorten van de drie talrijkste vlindergroepen, geeft het volgende beeld:

Witjes > Klein koolwitje > 220, zijnde 42,88%

Schoenlappers > Kleine vos > 42, zijnde 82,35%

Zandoogjes > Bruin zandoogje > 20, zijnde 20,20%

Dergelijke percentages geven duidelijk aan wat het belang kan zijn van goed ingerichte stroken met wildmengsel. Van de Kleine vos is vrijwel de gehele populatie aangetroffen langs en in deze stroken. De conclusie kan dan ook zijn dat deze stroken succesvol zijn gebleken.

Wel dient te worden opgemerkt dat vlindersoorten van jaar op jaar sterk in aantallen kunnen fluctueren. Zo was de trekvlinder Atalanta dit jaar maar in klein aantal aanwezig. Normaal gesproken is de Atalanta talrijker dan de Kleine vos, die dit jaar landelijk juist een opleving kende. Dat laat echter onverlet dat de Kleine vos landelijk sinds eind vorige eeuw met zo’n 50 tot 60% is afgenomen.

De stroken blijken, hoewel niet gekwantificeerd, ook van groot belang voor andere insectengroepen, zoals libellen, bijen en zweefvliegen.
Maar ook vogels weten hun weg te vinden, zij het dat ze niet zijn geïnteresseerd in de nectar, maar wel in de zaden na afloop van de bloeitijd. Vooral zaadeters treden dan in groter aantal op, zoals Groenling (maximaal 150), Putter, Vink en Rietgors. De laatste soort is weliswaar een insecteneter, maar versmaadt in de nazomer zaden ook niet.

Daar komt bij dat deze fleurige stroken ook kleur en authenticiteit geven aan het landschap als geheel.

Meer nieuws zien?

Naar nieuwsoverzicht

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/